Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу

Світлана Вікторівна Сорока

Анотація


Статтю присвячено аналізу української та зарубіжної історіографії проблеми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління країн Європейського Союзу.

Ключові слова


історіографія, органи державної влади, взаємодія уряду і парламенту

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / Ю. Г. Барабаш. – Харків, 2004. – 20 с.

Богачова О. В. Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Богачова. – К., 2006. – 24 с.

Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін / Центр політико-правових реформ; Програма сприяння парламенту України ун-ту Індіани / В. Тимощук (авт.-упоряд.), О. Струц (авт.-упоряд.). – К. : Заповіт, 2006. – 28 с.

Дзыбова С. Г. Институт делегированного законотворчества / С. Г. Дзыбова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2006. – № 2. – С. 131–134.

Журавльова Г. С. Форми та механізм парламентського контролю / Г. С. Журавльова // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. – С. 41–47.

Залюбовська І. К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. К. Залюбовська. – О., 2002. – 20 с.

Кальниш Ю. Г. Аналіз та оцінювання політики в системі моніторингу взаємодії органів державної влади / Ю. Г. Кальниш, В. В. Тертичка // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 3. – С. 86–95.

Кирякова И. Н. Делегирование законодательных полномочий в конституционном праве: Республика Беларусь и зарубежный опыт : автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук : специальность 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право / И. Н. Кирякова. – Минск, 2011. – 24 с.

Ковриженко Д. Правове регулювання законодавчого процесу: досвід країн ЄС та пропозиції для України / Д. Ковриженко // Часопис парламент. – 2011. – № 1. – С. 2–41.

Констан Б. Принципы политики, пригодные для всякого правления // Французский классический либерализм / Перевод с фр. М. М. Федоровой. – М. : РОССПЭН, 2000. – 592 с.

Контрольні функції парламенту: український та зарубіжний досвід. Інформаційно-аналітичне дослідження. Частина 1 / За редакцією Д. С. Ковриженко. – К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2006. – 82 с.

Кордик Д. Н. Законодательный процесс в европейских государствах: ФРГ, Австрия, Швейцария, Россия (сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Дмитрий Николаевич Кордик. – М., 2007. – 26 с.

Легін Л. М . Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Л. М. Легін. – К., 2009. – 21 с.

Локк Д. Два трактата о правлении: Сочинения в 3 т. / Локк Д. ; Пер. с англ. и лат.; ред. и сост., авт. примеч. A. JI. Субботин. – М. : Мысль, 1988. – Т. З. – 668 [1] с.

Майданник О. О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. О. Майданник. – Київ, 2008. – 39 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения (2-е издание): в 50 т. – М.: Издательство политической литературы, 1956. – Т. 5. – 678 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения (2-е издание): в 50 т. – М.: Издательство политической литературы, 1960. – Т. 17. – 884 с.

Марцеляк О. В. Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні: статус і функціонування / О. В. Марцеляк, Ю. М. Коломієць, Г. В. Зубенко. – Х. : ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2006. – 268 с.

Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Монтескье. – М. : Мысль, 1999. – 672 с.

Стосунки між законодавчою та виконавчою гілками влади у парламентських республіках: Дослідження «Програми сприяння парламенту України» Університету Індіана США. – К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2004. – 28 с.

Тарасов А. С. Правительство Российской Федерации как субъект законодательной инициативы : автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право / А. С. Тарасов. – М., 2002. – 23 с.

Тороп Ю. В. Законодательный процесс в федеративных государствах Западной Европы :Австрия, Бельгия, Германия, Швейцария : автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право / Ю. В. Тороп. – Екатеринбург, 2006. – 23 с.

Троицкий В. С. Делегированное законотворчество: теория и практика: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук : специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / В. С. Троицкий. – М., 2005. – 20 с.

Beard C.A. Representative Government in Evolution / Charles A. Beard, John D. Lewis // The American Political Science Review. – 1932. – Vol. 26. – № 2. – Рp. 223–240.

Bryce J. Modern Democracies / James Bryce. – London : Macmillan Company, 1921. – 684 p.

Epstein D. Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers / D. Epstein, S. O’Halloran. – Cambridge: Cambridge University Press., 1999. – 244 p.

Friedrich C. J. The Development of the Executive Power in Germany / Carl J. Friedrich // The American Political Science Review. – 1933. – Vol. 27. – № 2. – Рp. 185–203.

Gaus J. M. The Report of the British Committee on Ministers’ Powers / John M. Gaus // The American Political Science Review. – 1932. – Vol. 26. – № 6. – Рp. 1142-1147.

Gooch R. K. The Antiparliamentary Movement in France / Robert K. Gooch // The American Political Science Review. – 1927. – Vol. 21. – № 3. – Рp. 552–572.

Government by Decree: A Comparative Study of the History of the Ordinance in English and French Law by Marguerite A. Sieghart / Review by: Foster H. Sherwood // The Western Political Quarterly. – 1950. – Vol. 3. – № 3. – Рp. 469–471.

Griffith J. A. Parliamentary Scrutiny of Government Bills / J. A. G. Griffith. – London: George Allen & Unwin, 1974. – 285 р.

Hewart L. The New Despotism / Lord Hewart. – London : Ernest Benn Limited, 1929. – 308 р.

Jackson R. J. Constitutional Conflict in France: Deputies’ Attitudes toward Executive-Legislative Relations / Robert J. Jackson, Michael M. Atkinson and Kenneth D. Hart // Comparative Politics. – 1977. – Vol. 9. – № 4. – Рp. 399–419.

Kirchheimer O. Decree Powers and Constitutional Law in France under the Third Republic / Otto Kirchheimer // The American Political Science Review. – 1940. – Vol. 34. – № 6. – Рp. 1104–1123.

Loewenberg G. Parliament in the German Political System / Gerhard Loewenberg. – Ithaca, NY : Cornell University Press, 1967. – 463 р.

Mojak R. Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów w świetle Konstytucji RP / R. Mojak // Przegląd Sejmowy. – 2008. – № 3 (86). – S. 151–174.

Nowakowski М. Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie konstytucyjnym / Maciej Nowakowski // Przegląd Sejmowy. – 2005. – № 3(68). – S. 47–66.

Page E. C. Governing by Numbers: Delegated Legislation and Everyday Policy-Making. – Oxford : Hart Publishing, 2001. – 238 p. / Review by: Alan Trench // The Modern Law Review. – 2003. – Vol. 66. – № 3. – Рp. 468–469.

Sarnecki P. Formy kontroli Sejmu nad działalnością Rady Ministrów w ramach art. 95 ust. 2 Konstytucji / P. Sarnecki // Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu – 2000. – № 3 (39). – S. 40–45.

Smith S. A. Delegated Legislation in England / S. A. de Smith // The Western Political Quarterly. – 1949. – Vol. 2. – No. 4. – Рp. 514–526.

Spencer R. C. Separation of Control and Lawmaking in Sweden / Richard C. Spencer // Political Science Quarterly. – 1940. – Vol. 55. – № 2. – Рp. 217–230.

The Government of the French Republic by Walter Rice Sharp / Review by: Robert Valeur // The American Political Science Review. – 1939. – Vol. 33. – № 3. – Рp. 507–509.

Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written and edited by Hironori Yamamoto. – Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. – 82 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.