«ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ І ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРТІЇ НА ФЕДЕРАТИВНИХ НАЧАЛАХ» (1883 р.)

Олег Сергійович Козирев

Анотація


Аналізуються зміст та характерні риси проекту «Програми діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах», складеного одеським громадівцем В. Г. Мальованим. Визначаються етапи підготовчої роботи над брошурою Вольный Союз» – «Вільна Спілка». Опыт украинской политико-социальной программы», що вийшла друком у Женеві за редакцією М. П. Драгоманова (1884 р.). Висвітлюються особливості співпраці В. Г. Мальованого і М. П. Драгоманова при складанні проекту програми українського політичного товариства «Вільна Спілка». Встановлюється зв’язок між проектом «Програми діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах» і проектом програми українського політичного товариства «Вольный Союз» – «Вільна Спілка».


Ключові слова


М. П. Драгоманов; В. Г. Мальований; Одеська громада; російське народництво; українське народолюбство

Повний текст:

PDF

Посилання


Болдирєв О. В. Одеська громада: історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр. XIX – початку XX ст. /

О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1994. – 144 с.

Болдирєв О. В. Перша спроба організації української політичної партії / О. В. Болдирєв // Український історичний журнал. – 1995. –

№ 6. – С. 47–55.

Козирєв О. С. Володимир Мальований і «Вільна Спілка» / О. С. Козирев // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 2.

Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С. 52–67.

Катренко А. М. Український національний рух XIX століття: [навчальний посібник для студ. іст. фактів]. Ч. 2. 60–90-ті роки XIX ст. /А. М. Катренко; М-во освіти України, Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: 1999. – 189 с.

Козирєв О. С. Політичні погляди та діяльність народника Івана Присецького / О. С. Козирєв // Проблеми політичної історії України:

[збірник наукових праць] / ред. кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 85–97.

Козирев О. С. Громадсько-політична діяльність українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст. /

О. С. Козирев // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 88. Вип. 75. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра

Могили, 2008. – С. 140–148.

Російський державний історичний архів (РДІА). – Ф.1405, оп.83-84, спр. 11250.

Світленко С. І. Народництво в Наддніпрянській Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії /

С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – 240 с.

Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895) / Зладив і видав М. Павлик. – Львів:

Народова друк. Мансцких, 1905. – 280 с.

Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. / М. П. Драгоманов / упоряд. та прим. І. С. Романченка і В. В. Лисенко:

ред. кол.: О. Є. Засенко (гол.) та ін. – К.: Наукова думка, 1970. – Т.1.

– 531 с.

Козирев О. С. Європейські зв’язки українського народолюбця Володимира Мальованого / О. С. Козирев // Наддніпрянська Україна:

історичні процеси, події, постаті: [збірник наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во

Дніпропетр. ун-ту, 2006. – Вип. 4. – С. 237–246.

Драгоманов М. П. Переднє слово [до «Громади» 1878 р.] / М. П. Драгоманов / Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації

на Україні») / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – К.: Либідь, 1991. – 688 с.

(«Пам’ятки історичної думки України»). – С. 276–326.

Архів Михайла Драгоманова. Листування Київської Старої громади з М. Драгомановим (1870-1895 рр.) / під ред. проф. Романа

Смаль-Стоцького. – Варшава, 1938. – Т.1. – 427 с.

«Вольный Союз» – «Вільна Спілка»: Опыт украинской политико-социальной программы» / Свод и объяснения М.Драгоманова. –

Женева : Типография «Громады», 1884. – 109 с.

«Вільна Спілка» – «Вольный Союз»: Спроба української політико-соціальної програми / Збір і пояснення М. Драгоманова / пер.

Т. Андрусяка [Додаток] // Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Тарас Андрусяк. – Львів: Світ,

– С. 121–188.

Антонович М. Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка (з архіву УВАН) / М. Антонович // Український історик. – 1988. –

№ 1–4 (97-100). – С. 148–164.

Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х років ХIX століття: Аналіз публікацій документальних джерел / С. І. Світленко. –

Дніпропетровськ: Вид-во ДВУ, 1995. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.