ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

М. В. Орленко

Анотація


Молодіжні організації як одна з форм політичної участі молоді є безпосередніми агентами демократизації суспільства, залучаються до цього процесу на всіх рівнях прийняття політичних рішень: міждержавному, державному, рівні місцевого самовряду-вання і рівні громадянського суспільства.
Політична участь молодіжних організацій набуває нової актуальності у зв’язку з формуванням свідомості молоді в умовах трансформаційних перетворень нашої дер-жави. Актуальність проблеми зумовлена також значним впливом на політичну участь молоді міжнародних чинників, прагнення до прагматизму й індивідуалізму.
У західних демократіях політична участь молодіжних організацій характеризується як одна з найважливіших характеристик постіндустріального суспільства, яка забез-печує реалізацію основної функції політичної системи, а саме виявлення, формування і вираження інтересів молодих громадян. В українській політичній думці політична участь молоді в основному зводиться до розуміння усвідомлених дій молодої людини з метою повної реалізації своїх власних потреб. Класичними формами політичної участі є належність молодої особи до будь-якої молодіжної організації, а з розвитком інформа-ційних технологій відбувається виокремлення різних форм політичної участі молоді з інтернет-аудиторії


Ключові слова


інтернет-аудиторія; молодь; молодіжні організації; політична актив-ність; політична діяльність; політична поведінка; політичний процес; політична участь

Повний текст:

PDF

Посилання


Алтинбекова Г. Гендерное измерение политического участия : нове концепции и подходы [Електронний ресурс] / Г. Алтинбекова. – Режим доступу : http://giacgender.narod.ru/n6m1.htm.

Артемов Г. П. Политическая соціологія : учеб. пособие / Г. П. Артемов. – М. : Логос, 2002. – 280 с.

Бебик В. М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, практика : монографія / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2000. – 384 с.

Безклетний С. Політична участь молоді та студентів як предмет політологічного аналізу / С. Безклетний // ВІСНИК НТУУ-КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. – Випуск 3’2007. – С. 7–12.

Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2007. – 524 с.

Бортніков В. Політична участь, політична активність, політична діяльність, політична поведінка: спільне й особливе / В. Бортніков. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 19. – Львів. – С. 49–56.

Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія : навч. посібник / Б. А. Гаєвський. – К. : МАУП, 1999. – 268 с.

Гозман Л. Я. Политическая психология / Гозман Л. Я., Шестопал Є. Б. – Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 1996. – 448 с.

Гончаров Д. В. Теория политического участия / Д. В. Гончаров. – М. : «Юристъ», 1997. – 206 c.

Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства : монографія / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 680 с.

Держалюк О. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства: Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Держалюк. – Режим доступу : http://www. niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm.

Дмитричева О. Віртуальному простору – віртуальний контроль / О. Дмитричева // Дзеркало тижня. – 2001. – № 44. – С. 3.

Загородній Ю. І. Політична соціалізація студентської молоді в Україн і: досвід, тенденції, проблеми / Загородній Ю. І., Куріло В. С., Савченко С. В. – К. : Генеза, 2004. – С. 21–27.

Іванова Н. Ю. Людина і політика / Н. Ю. Іванова // Політологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. : Видавничий центр «Академія» 2001. – С. 168–179.

Интернет – лучшее средство для повышения политической активности молодежи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cnews.ru/news/ebusiness/2002/09/12/20020912112022/shtml.

Kaase M. Partizipation. Staat und Politik. Bonn, 1991. – S. 251–252.

Катаєв М. С. Проблеми політичної ідентичності підлітка / М. С. Катаєв // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К., 2001. – Вип. 3. – 307 с.

Левченко O. Щодо визначення категорій політична активність, політична діяльність, участь та поведінка : критерії розбіжності [Електронний ресурс] / O. Левченко. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/3/87.pdf.

Мар’єнко Б. С. Психологічні аспекти політичної активності та радикалізму / Б. С. Мар’єнко // Наукові студії з політичної психології. – К. : ДОК-К, 1996. – Вип. 2. – С. 80–87.

Мелешкина Е. Ю. Политическое поведение / Е. Ю. Мелешкина // Политический процесс : основные аспекты и способы анализа : сборник учебных материалов. – М. : Издательский Дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2001. – C. 152–171.

Петрунько О. В. Мотиви відчуження сучасної молоді від активної політичної діяльності / О. В. Петрунько // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 98–101.

Петухов В. В. Политические ценности и поведение среднего класса / В. В. Петухов // Социс. – 2000. – № 3. – С. 23–33.

Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду : монографія / Н. Ротар. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 20.

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. Кафедра политологии и социологии. Колмакова Н. Н., Бадзагуа Г. Ж., Баринова В. И., Бормотов И. В., Виноградова И. Б., Володин С. Ф., Тимофеев С. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tula.net/tgpu/resources/politolog/lec4.html.

Чемшит А. А. Государственная власть и политическое участие / А.

А. Чемшит. – К. : Украинский центр духовной культуры, 2004. – 390 с.

Шляхтун П. П. Політологія (Теорія та історія політичної науки) : gідр. для студ. вузів / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – 442 с.