МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ У ПАВУТИННІ РАДИКАЛІЗМУ

М. Б. Закіров

Анотація


Проведено аналіз головних тенденцій і політичної спрямованості молодіжного руху російської післяреволюційної еміграції. Окреслено процес становлення молодіжних орга-нізацій Російського Зарубіжжя. Виявлено деякі риси радикальних ідейно-політичних течій, що виявилися найбільш цікавими і найшли своє втілення у політичних програмах і практичній діяльності різних російських емігрантських організацій. З’ясовано характерні риси ідеології і політичних програм основних політичних організацій російської еміг-рантської молоді. Визначено місце і роль молодіжних організацій у розвитку політичної думки Російського Зарубіжжя. Встановлено, що виникнення молодіжних організацій у середовищі російської післяреволюційної еміграції було викликане розчаруванням в ідеології і методах роботи традиційних політичних організацій і рухів. Значна частина емігрантської молоді захопилася ідеями націонал-соціалізму і фашизму, що активно завойовували прихильників по всьому світу. Серед найбільш оригінальних ідейно-полі-тичних концепцій молодіжного руху Російського Зарубіжжя виділяються теорії трудо-вого солідаризму Національно-трудового Союзу і «монархія трудящих», розроблена ідео-логами «Молодої Росії».

Ключові слова


ідейно-політична течія; Російське Зарубіжжя; еміграція; фашизм; націонал-соціалізм; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920-1945) / А. В. Окороков. – М. : Русаки, 2001. – 593 с.

Базанов П. Н. Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции: (1917–1988 гг.) / П. Н. База-нов ; науч. ред. И. А. Шомракова. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2004. – 431 с.

Климович Л. В. Идеология и деятельность молодежных организаций русского зарубежья в 1920-е – начале 1940-х гг.: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Л. В. Климович. – Саратов, 2010. – 197 с.

Косик В. И. «Молодая Россия»: Вариации на тему национализма в маршах эпохи / В. И. Косик. – М. : Пробел, 2013. – 204 с.

Лакер У. Черная сотня. Происхождение русского фашизма / У. Лакер. – М. : Текст, 1994. – 432 с.

Кеосева Ц. Болгария и русская эмиграция: 1920–1950 годы / Ц. Кеосева ; пер. с болг., науч. ред. Е. В. Михайлова. – Москва : Б-ка-фонд «Русское Зарубежье»: Рус. путь, 2008. – 310 с.

Жданов Д. Н. Русские национал-социалисты в Германии (1933–1939 гг.) / Д. Н. Жданов // Россия и современный мир. – 1999. – Вып. № 1(22) – С. 234–247.

Родзаевский К. В. Отчет о моей 20-летней антисоветской деятельности / К. В. Родзаевский // Кентавр. – 1993. – № 3. – С. 95–114.

Стрижев А. Н. «Нация» / А. Н. Стрижев // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. – М., 2000. – Т. 2 : Периодика и литературные центры. – С. 243–244.

Стефан Д. Д. Русские фашисты: Трагедия и фарс в эмиграции 1925–1945 / Д. Д. Стефан. – М. : Exslibris, 1992. – 441. с.

Тимонин Е. И. Фашистское движение в русском зарубежье (1920–1945 гг.) / Е. И. Тимонин, Г. И. Малышенко // Гуманитарное знание : Сер. Преемственность: ежегодн. – Омск, 1998. – Вып. 2. – Кн. 1 : Ист. исслед. – С. 197–205.

Онегина С.В. Пореволюционные политические движения российской эмиграции 1925–1945 гг. Варианты российской государственной доктрины : автореф. дис. ... канд. ист. наук : спец. 07.00.02 «Отечественная история» / С. В. Онегина ; РАН, Ин-т рос. истории. – М., 1997. – 27 с.

Прянишников Б. В. Новопоколенцы / Б. В. Прянишников. – Силвер Спринг (Мэриленд), 1986. – 296 с.

Щупленков О. В. Национальные особенности политического активизма российской молодежи в эмиграции 1920-х – 1930-х годов. / О. В. Щупленков // Исторические, философские, политические и юридические науки. – 2011. – № 7. – С. 220–222.

Косик В. И. Молодая Россия в эмиграции / В. И. Косик // Славяноведение. – 2000. – № 4 – С. 3–15.

Косик В. И. Молодая Россия (К вопросу о русском фашизме) / В. И. Косик // Славяноведение. – 2002. – № 4 – С. 21–31.

Закіров М. Б. Права національних меншин у контексті національно-державного розвитку Російської Федерації / М. Б. Закіров // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 8. – С. 65–75.

Петрович Р. Младороссы / Р. Петрович. – Онтарио : Изд-во «Заря», 1973. – 41 с.

Никитин В. А. Прощеное воскресенье младоросса. К 100-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти А. Л. Казем-Бека [Електроний ресурс] / В. А. Никитин. – Режим доступу : http://archive.is/QxnjF#selection-919.0-1593.251 – Дата доступу: 27.02.2015.

Цит по: Массип М. Истина – дочь времени. Александр Львович Казем-Бек, русский эмигрант (1902–1977) / М. Массип ; пер. с фр. Г. А. Темрезовой // Звезда. – 2000. – № 10. – С. 184–195.

Арсеньєв Ю. С. О фашизме / Ю. С. Арсеньєв // К Молодой России : сборник младороссов. Париж, 1928. – С. 130–141.

Казем-Бек А. Л. Россия, младороссы и эмиграция / А. Л. Казем-Бек. – Париж : Издательство Младоросской партии, 1936. – 95 с.