ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

О. О. Калачова

Анотація


Великобританія почала розвивати свій варіант ядерної політики після вдалого випробування 3 жовтня 1952 року. В основу було закладено концепцію мінімального ядерного стримування, що разом з такими факторами, як «особливе партнерство» зі США та обмеження лише морськими ядерними силами сприяло перетворенню ядерної політики Великобританії на унікальне явище сьогодення. Статтю присвячено визна-ченню головної мети мінімального ядерного стримування Великобританії, а також виділенню та характеристиці основних принципів британської ядерної політики на сучасному етапі. Зроблено висновок, що концепція мінімального ядерного стримування лежить в основі ядерної політики Сполученого Королівства і ґрунтується на прагненні Великобританії зберегти мінімальну, але ефективну можливість ядерного стриму-вання в ролі «останнього засобу» попередження загроз. Було виділено шість основних принципів ядерної політики Великобританії на сучасному етапі: мінімальність, співро-бітництво зі США та інтегрованість у систему НАТО, обмеження морським компо-нентом ядерної тріади та постійне стримування на морі, обмеження обставин засто-сування ядерної зброї, навмисна невизначеність та подвійна політика у сфері нероз-повсюдження

Ключові слова


ядерна зброя; ядерна політика; мінімальне ядерне стримування; Велико-британія; Сполучене Королівство

Повний текст:

PDF

Посилання


Манжола В. А. Міжнародні відносини та світова політика : підручник / В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський, С. П. Галака, С. В. Андрущенко, М. М. Білоусов ; ред.: В. А. Манжола ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 863 c.

Галака С. П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах : монографія / Сергій Павлович Галака ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 278 c.

Сосновский М. Ядерная политика и ядерное оружие Великобритании [Електронний ресурс] / Михаил Евгениевич Сосновский // Национальная оборона. – № 2. – 2006. – Режим доступу : http://www.iss-atom.ru/pub/pub-97.pdf.

Есин В. И. Ядерная стратегия Великобритании [Електронний ресурс] / Виктор Иванович Есин // Армейский весник. – 31 января. – 2013. – Режим доступу : http://army-news.ru/2013/01/yadernaya-strategiya-velikobritanii/.

Baylis J. British Nuclear Doctrine: The ‘Moscow Criterion’ and the Polaris Improvement Programme. Contemporary British History / J. Baylis. – Spring 2005. – Vol. 19. – 320 p.

Giles G. Minimum Nuclear Deterrence Research: Final Report [Electronic resource] / Gregory Giles // Washington, D.C.: SAIC Strategic Group for Defense Threat Reduction Agency. – May 2003. – Mode of access : http://www.bits.de/NRANEU/docs/ MinimumNuclearDeterrencePhase2.pdf.

Mackby J. U.S.-UK Nuclear Cooperation After 50 Years / Jenifer Mackby, Paul Cornish. – CSIS, 2008. – 410 p.

Ritchie N. UK nuclear weapons policy: deconstructing ‘minimum deterrence’ [Electronic resource] / Nick Ritchie // The British International Studies Association (BISA). – Mode of access : http://bisa.ac.uk/index.php?option=com_bisa&task=download_ paper&no_html=1&passed_paper_id=272.

Simpson J. Deterrence, Disarmament, Non-Proliferation and UK Trident. Discussion Paper 4 of the BASIC Trident Commission / John

Simpson. – March 2013. – London: British American Security Information Council (BASIC). – Р. 17.

Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review [Electronic resource]. – October 2010. – Access mode : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000.pdf.

David Cameron: We need a nuclear deterrent more than ever [Electronic resource] // The Telegraph. – April 3. –2013. – Access mode : http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/9969596/David-Cameron-We-need-a-nuclear-deterrent-more-than-ever.html.

The Future of the United Kingdom’s Nuclear Deterrent [Electronic resource] // British Government. – December 2006. – Mode of access : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27378/DefenceWhitePaper2006_ Cm6994.pdf.

СІПРІ 2013: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / пер. з англ. ; Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; Редкол. укр. вид.: Л. Шангіна (головний редактор) та ін. – К. : Заповіт, 2014. – С. 280–283.

NATO’s nuclear forces [Electronic resource] // North Atlantic Treaty Organisation. – May 11. – 2012. – Mode of access : http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm.

A Progressive Nuclear Policy. Rethinking Continuous-At-Sea Deterrence [Electronic resource] / Nick Ritchie And Paul Ingram // RUSI Journal. – April/May 2010. – Vol. 155 No. 2. – Mode of access : http://www.basicint.org/sites/default/files/ rusi_ritchie_and_ingram.pdf.

United Nations Security Council Resolution 984 [Electronic resource] // United Nations. – 1995. – Mode of access : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/106/06/PDF/N9510606.pdf.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 [Electronic resource] // International Court of Justice. – Mode of access : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7497.pdf.

UK nuclear deterrence – Maintaining an effective, independent nuclear deterrent [Electronic resource] // British Government. – Access mode : https://www.gov.uk/government/policies/maintaining-an-effective-independent-nuclear-deterrent/supporting-pages/uk-nuclear-deterrence