ЛІВИЙ РУХ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: КЛАСИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ДИСКУРСИ

Д. М. Рудень

Анотація


Стаття присвячена класичному і сучасному дискурсу щодо лівого руху в Україні як об’єкту політологічного аналізу. Узагальнено погляди вчених на функціонування і роз-виток лівого руху в сучасній Україні та виділено основні напрямки таких досліджень

Ключові слова


лівий рух; соціал-демократія; політична система; ліві партії

Повний текст:

PDF

Посилання


Рішення КСУ від 27 грудня 2001 року у справі про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v020p710-01.

Указ Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1468-XII «Про заборону діяльності Компартії України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 44. – Ст. 595.

Перелік політичних партій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/wvm2015/pvm111pt001f01 =100.html.

Якушик В. Есть ли кризис партийной системы в Украине? [Електронний ресурс] / В. Якушик. – Режим доступу : http://www.left.in.ua/?menu=info&id=1&idnew=47

Wilson A. The Ukrainian Left: In Transition to Social Democracy or Still in Thrall to the USSR? // Europe-Asia Studies. – 1997. – Vol. 49. – N 7. – Pp. 1293–1316.

Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією / За ред. О. Гараня, О. Майбороди. – К. : Видавничій дім «КМ Academia», 2000. – 256 с.

Глушкова Л. В. Становлення соціал-демократичного руху в українському суспільстві за умов політичного плюралізму / Л. В. Глушкова // Грані. – 2001. – №3 (17). – С. 102–105.

Глушкова Л. В. Соціал-демократичні партії України наприкінці ХХ – початку ХХІ століть : Автореф. дис. ... к. і. н. : 07.00.01 / Людмила Валеріївна Глушкова ; Дніпропетров. нац. у-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.

Перегуда Є. В. Політичні доктрини лівих партій України в сучасний період: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Євген Вікторович Перегуда ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2002. – 16 с.

Назарчук О. М. Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст. : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олександр Миколайович Назарчук. – Київ : Б. в., 2003. – 15 с.

Остюченко С. М. Модернізація соціал-демократичної парадигми в контексті конвергенції ідеологій : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сергій Михайлович Остюченко ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2003. – 16 c.

Мейтус В. В. Управління політичною партією як соціально-філософська проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Віктор Володимирович Мейтус ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2005. – 18 с.

Зурабян Г. Г. Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 2006 році: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гагік Гарнікович Зурабян ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф., 2007. – 16 с.

Чувардинський О. Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку: авто-реф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Олександр Георгійович Чувардинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008. – 31 с.

Гагалюк Б. М. Політичні партії в умовах парламентаризму: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Богдан Михайлович Гагалюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008. – 20 с.

Нікогосян О. О. Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах : авто-реферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ольга Олександрівна Нікогосян ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : [б. и.], 2008. – 16 с.

Даховник Л. Л. Місце та роль інститутів соціал-демократії в політичній модернізації суспільства : автореферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Людмила Леонідівна Даховник ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. – 16 с.

Лещенко В. М. Політична партія у контекстах взаємодії соціальної та політичної систем сучасного українського суспільства: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віктор Миколайович Лещенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-гоманова. – К., 2010. – 20 с.

Гарань О. Ліві та лівоцентристські партії в Україні / О. Гарань, В. Бельмега // Фонд ім. Фрідріха Еберта: Представ-ництво в Україні. – 2010. – 32 с.

Іщенко В. О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України: автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Володимир Олександрович Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 16 с.

Бегей І. Періодизація історії та теорії лівого руху в Україні / І. Бегей // Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – 2013. – № 3. – С. 14–21.

Конончук С. Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / С. Г. Конончук, О. А. Ярош / Укр. незалеж. центр політ. Дослідж. – К. : Агенстство «Україніа», 2013. – 52 с.

Kirchheimer O. The Transformation of the Western European Party Systems // Political Parties and Political Development. – Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1966; Panebianco A. Political Parties: Organization and Power. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988.

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія ; за ред. М. С. Кар-мазіної. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

Буздуган Ю. Коли прийде усвідомлення, з’явиться і новий лівий рух [Електронний ресурс] / Ю. Буздуган // Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page170-2665.html.

Василенко М. Левый фронт в Украине. Новое наступление? [Електронний ресурс] / М. Василенко // Режим доступу : http://lb.ua/news/2015/01/13/291836_leviy_front_ukraine_novoe.html.

Декларация участников конференции «Левое движение в украине. Перспективы развития и взаимодействия» [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://vspp.org.ua/pres-anons/.

Єлєсєєв І. Мертвые левые Украины [Електронний ресурс] / І. Єлєсєєв // Режим доступу : http://inpress.ua/ru/politics/ 9908-mertvye-levye-ukrainy.

Якушик В. М. Есть ли кризис партийной системы в Украине? [Електронний ресурс] / В. М. Якушик // Режим доступу : http://www.e-ices.org/russian/publications/textid:5433.

В Україні насправді немає ані лівих, ані правих рухів – Портников [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.radiosvoboda.org/ content/article/27031831.html.

Ходорковський М. Лівий поворот [Електронний ресурс] / Ходорковський М. – Режим доступу : http://www.vedomosti. ru/newspaper/articles/2005/08/01/levyj-povorot.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.