ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ

М. С. Іванов

Анотація


Сьогодні громадянське суспільство в Україні стало одним з вирішальних чинників становлення та розвитку сучасної незалежної демократичної держави. Воно перетво-рилося на ключову сферу ефективного вирішення широкого кола питань політичного і соціально-економічного розвитку нашої країни.
У наші дні продовжується процес наукового осмислення проблем громадянського су-спільства в Україні. Він має вагомі результати, але поки що, їх вплив на відповідний процес є недостатнім. Одним з важливих напрямків вивчення громадянського суспільс-тва залишається осмислення змісту і сутності громадянського суспільства. Сьогодні продовжує залишатися актуальним питання характеристики історичних умов його за-родження та еволюції.


Ключові слова


громадянські права; громадянське суспільство; партії; самовряду-вання; самоорганізація; соціальний діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення // Вибори та демократія. – 2006. – № 3. – С. 20–27.

Білий О., Богачов А., Вішке М., Голубович І., Довгополова О., Єрмоленко А. Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / Міжнародний фонд «Відродження»; Інститут ліберального суспільства; Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України; Українське феноменологічне товариство / А. Єрмоленко (відп. ред.). – К., 2007. – 317 с.

Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. – К. : Атлант ЮЕмСІ, 2007. – 207 с.

Буров С., Войтенко О. Виховуємо людину і громадянина. – Відродження, 2009. – 127с.

Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку : [навч. посіб.] / уклад.: Ю. П. Сурмін, Т. П. Крушельницька, В. В. Карлова та ін. ; за заг. ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

Гурицька М. Проблеми та перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2008. – № 41. – С. 711–717.

Зеленько Г. І. Політична матриця громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України. – К. : Знання, 2007. – 336 с.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях: [монографія]. – К., Львів, 2003.

Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: [монографія]. – Львів : Видавництво «Червона Калина». – 2002. – 276 с.

Медведчук В. Громадянське суспільство як фундаментальна основа демократичного розвитку України// Право України. – 2014. – № 4. – С. 26–35

Україна: громадянське суспільство в контексті європейської інтеграції / Відп. ред. Л. Ф. Компанцева, Г. А. Петровська. – Луганськ : Знання, 2004. – 350 с.

Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства / [М. В. Лациба, О. С. Хмара, А. О. Красносільська [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство «Україна»], 2011. – 224 с.