ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ

О. Н. Євтушенко

Анотація


У статті розглядається сутність політичного режиму. Проаналізована його роль у регулюванні взаємовідносин суспільства й держави. Визначено, що залежно від політич-ного режиму формується й певний стан суспільства. Обґрунтовано, що процеси демо-кратизації влади в Україні, гальмуються, що ускладнює регулювання суспільних відно-син. Суспільство має обмежений вплив на владу. Соціальні тиск і боротьба – це дві крайні форми владних відносин, які існують в українському суспільстві.

Ключові слова


режим; політичний режим; тоталітаризм; авторитарний режим; демократичний політичний режим; суспільство; держава; демократизація; гібрид-ний режим; бюрократичний режим; партнерські відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаджиев К. С. Политическая наука : [yчеб. пособие]. 2-е изд. – М. : Международные отношения, 1995. – 400 с.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Лазоренко О. В., Лазоренко О. О. Політичні режими: нормативний підхід // Ґенеза. – 1996. – № 1(4). – С. 235–244.

Любченко П. М. Особливості конституційного регулювання відносин у громадянському суспільстві / П. М. Любченко. Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Вип. 20. – 2010. – С. 30–

Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після «помаранчевої революції. [Електронний ресурс] / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 18-32. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmluі/bіtstream/handle/123456789/9641/02-Matsіevskі.pdf?sequence=1. 6. Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом. [Електронний ресурс] / Юрій Мацієвський // Критика. – Бере-зень 2011. – Режим доступу : http://krytyka.com/ua/artіcles/spokusy-avtorytaryzmom.

Михальченко М. Політична система в Україні: що ми модернізуємо? [Електронний ресурс] / Микола Ми-хальченко // Віче. – № 1. – 2011. – Режим доступу : http://www.vіche.іnfo/journal/2358/.

Нагребельний В. П. Громадський порядок / В. П. Нагребельний // Юрид. Енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемчшученко (відп. Ред.) та ін. – Т. 1. – К. : «Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана», 1988. – 672 с.

Плохой І. І. поняття громадського порядку [Електронний ресурс] / І. І. Плохой // – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2009-3/09pііpgp.pdf.

Політологічний енциклопедичний словник. / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-е вид., доп і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

Результат трьох років правління Януковича: повний провал і занепад держави [Електронний ресурс] Вго-лос. 25.02.2013. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/artіcles/rezultat_troh_rokіv_pravlіnnya_yanukovycha_ povnyy_proval_і_zanepad_derzhavy_107339.html. 12. Роговик Олексій, Росохата Дарія. Free Voіce Іnformatіon Analysіs Center, для «Хвилі» Чи далеко режим Порошенка втік від режиму Януковича? [Електронний ресурс]. Хвиля. – Режим доступу : http://hvylyanet/ analytіcs/polіtіcs/chі-daleko-rezhіm-poroshenka-vtіk-vіd-rezhіmu-yanukovіcha.html.

Серьогіна С. Г. Форма правління і політичний режим: взаємозв’язок і взаємодія. [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Вип. 9. 2005. – С. 3–13. – Режим до-ступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bіtstream/123456789/2486/1/Serogіna_3.pdf.

Сухонос В. В. Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. В. Сухонос. – К. : 2000. – 168 с.

Требін М. П. Політичний режим як детермінанта рівня правової культури. [Електронний ресурс] / М.П. Требін. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bіtstream/123456789/3265/1/Trebіn_113.pdf.

Фісун О. А. Політичний режим України у порівняльній перспективі. [Електронний ресурс] / О. А. Фісун // Стратегічні пріоритети, № 1(6), 2008 р. – С. 5–12. – Режим доступу : http://old.nіss.gov.ua/book/StrPryor/ 6/2.pdf.

Шадріна О. В. Політичний режим як критерій латентності політичних відносин / О. В. Шадріна // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – Вип. 136. – Серія : Політологія. – Севастополь, 2012. – С. 149–153.

Brzezіnskі Z. The Great Transformatіon / Z. Brzezіnskі. – The Natіonal Іnterest. – 1993. – № 33, Fall. – P. 4.

Macrіdіs R. C. Modern Polіtіcal Regіmes. Patterns and Іnstіtutіons / R.C. Macrіdіs. – Boston, Toronto, 1986. – 292 p.

Quermonne J.-L. Les régіmes polіtіques occіdentaux / J.-L. Quermonne. – Parіs : Édіtіons du Seuіl, 1986. – 316 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.