ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Н. А. Громадська, К. О. Висоцька

Анотація


У статті розкривається проблематика теоретичних аспектів політичної журналі-стики. Звертається увага на актуальності дослідження політичної журналістики в умовах збільшення кількості зареєстрованих ЗМІ в Україні. Розглянуто основні функції політичної журналістики та базові умови, які зможуть забезпечити повноцінне їх вико-нання. Окреслено роль політичної журналістики у налагодженні комунікативних зв’язків у політичній системі

Ключові слова


політична журналістика; політична система; комунікація; засоби масової інформації; політичні суб’єкти; політична інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович Н. О. Етичні норми політичної реклами та їх особливості в ЗМІ / Н. О. Войтович // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 101. – С. 128–130.

Воронова М. Ю. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Ю. Воронова // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 197–201. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzіzh_2013_50_40.

Дмитерко Ю. Ю. Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Дмитерко // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 361–367. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_45).

Дуцик Д. Політична журналістика / Д. Дуцик. – К. : ВД «Києво-Могилян. акад», 2005. – 138 с.

Дуцик Д. Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демокра-тичному суспільстві: дис. канд. філол. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 12 с

Карпенко В. Журналістика: вступ до фаху: [навч. посіб.] / В. Карпенко. – К. : «Україна», 2011. – 195 с.

Коваленко І. Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням полі-тичної влади (функціональний аспект) [Електроний ресурс] / І. Коваленко // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – Вип. 41. – С. 241–246. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_ 41_32.

Лизанчук В. Феномен невмирущості нації / В. Лизанчук // Наукові записки АН ВШ України. – 2004. – Вип. 29. – С. 74–81.

Мишанин В. В., Фролова Н. М. Политическая журналистика в системе профессиональных координат [Електронний ресурс] // Огарев-onlіne. – 2013. – № 9. – Режим доступу : http://journal.mrsu.ru/arts/ polіtіcheskaya-zhurnalіstіka-v-sіsteme-professіonalnykh-koordіnat.

Москаленко А. З. Вступ до журналістики. – К., 1997. – С. 300.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.