ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЕЛІТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЙ

Д. А. Сергатюк

Анотація


У статті розкрито та систематизовано взаємообумовлені фактори політичного елітогенезу в умовах сучасних демократичних режимів. Висвітлений ймовірний вплив форми державного управління та походження представників політикуму на ефектив-ність їх діяльності. Досліджено чинники громадянськості суспільства, як умови відкри-тості системи його політичного управління, визначена елітотворча роль останнього. Визначено складові ефективності системи рекрутування політикуму та контролю за його діяльністю. Проаналізовано фактори стану розвиненості правової держави та йо-го значення в елітотворчих процесах. Розкрито детермінацію стабільності політичної системи країни та її вплив на формування якісного рівня істеблішменту. Висвітлено елітотворче значення наукового забезпечення політичних рішень та їхньої інтелекту-альної підтримки. Окреслено аспекти впливу політичних партій на політичний еліто-генез. З’ясовано універсальність значення демократичної політичної культури в суспі-льно-політичних процесах демократичних країн.

Ключові слова


політична еліта; політичний клас; істеблішмент; політикум; полі-тичний елітогенез; політична елітарність та ефективність; система рекрутування політичного класу; громадянськість; правова держава; партійна система; стабільність політичної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави [Текст] / Ф. Рудич // Політич-ний менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 3–13.

Коргунюк Ю. Политическая элита современной России с точки зрения социального представительства (І) [Текст] / Ю. Коргунюк // Полис. – 2001. – № 1. – С. 30–47.

Кіндратець О. М. Громадянська активність як умова демократизації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя : Вид–во ЗДІА, 2009.– Вип. 38. – С. 117–125.

Бердяев Н. Судьба России [Текст] / Н. Бердяев – М. : Мысль, 1990. – 308 с.

Іванов М. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства [Текст] / М. Іванов – Мико-лаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 280 с.

Ярошенко В. Проблема громадянськості в умовах демократичної трансформації українського суспільства [Текст] / В. Ярошенко // «Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі». – С. 74–76.

Кочубей Л. Громадянське суспільство як необхідна передумова демократичного розвитку в Україні [Текст] /Л. Кочубей // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 12. – Київ 2008. – С. 196–203.

Михальченко М. Українська еліта як специфічний феномен [Текст] / М. Михальченко // Еліти і цивіліза-ційні процеси формування націй. – Том 2. – К. : ТОВ УПВК «Екс Об», 2006. – С. 17–30.

Обушний М. Політичні партії у формуванні національних еліт [Текст] / М. Обушний // «Еліти і цивіліза-ційні процеси формування націй» – Том 2. –К. – 2006. – С. 143–146.

Видрін Д. Україна на порозі XXІ століття: політичний аспект [Текст] / Д. Видрін, Д. Табачник – К. : «Ли-бідь», 1995. – 296 с.

Базів В. Виклики 2007 року: управління кризою чи криза

управління [Текст] / В. Базів // Сучасна українсь-ка політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 12. – Київ. – 2008. – С. 33–48.

Ивченко А. Пропорциональная избирательная система: история, современность, состояние, перспективы [Текст] / А. Ивченко, А. Кынев, А. Любаров – М. : Аспект Пресс, 2005. – 333 с.

Танчер В. Еліти України: чи можливий консенсус? [Текст] / В. Танчер // Еліти і цивілізаційні процеси фо-рмування націй. – Том 2. – К. : ТОВ УПВК «Екс Об», 2006. – С. 175–183.

Опанасюк В. Забезпечення стабільності політичної системи у взаємовідносинах політичного класу і нації [Текст] / В. Опанасюк // Політичний менеджмент. – 2008. – Спеціальний випуск. – С. 172–180.

Михальченко М. Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді [Текст] / М. Михальченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 3–8.

Горбатенко В. Ціннісні аспекти реформування політичної системи України [Текст] / В. Горбатенко // Полі-тичний менеджмент. – 2007. – №3. – С. 9–12.

Лісеєнко О. Динаміка політичного капіталу в Україні [Текст] / О. Лісеєнко // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 90–96.

Ханстантинов В. Толерантність як риса світоглядної позиції особистості [Текст] / В. Ханстантинов // Нау-кові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 79. – Вип. 66. Політичні науки. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 27–32.

Дерега В. Сутність та особливості політичного прогнозування [Текст] / В. Дерега // Наукові праці: Науко-во-методичний журнал. – Т. 79. – Вип. 66. – Політичні науки. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 14–17.

Дергачов О. Український досвід трансформації влади та європейські стандарти [Текст] / О. Дергачов // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. – 17. – 2009. – С. 53–62.

Горбатенко В. Політичне прогнозування. Навчальний посібник [Текст] / В. Горбатенко, І. Бутовська. – К. : МАУП, 2005. – 152 с.

Баталов Э. Политическая культура современного американского общества [Текст] / Э. Баталов; Отв. ред. Ю. Замошкин; АН СССР, Ин-т США и Канады. – М. Наука, 1990. – 252 с.

Эрмэ Г. Культура и демократия [Текст] / Г. Эрмэ / Пер. с франц. – М. : Издательская группа «Прогресс», «Экспорт», 1994. – 192 с.

O’Donnell G. Transition, Continuities, and Paradoxes / G. O’Donnell // Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective / Ed. by. Sc. Mainwaring, G. O’Donnell and J. Valenzuela. – Notre Dame, 1992. – 590 p.

Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефективных демократиях [Текст] / В. Меркель, А. Круассан // Полис. – 2002. – № 1–2. – С. 20–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.