ТЕОРІЯ ПРОПАГАНДИ ЛЕОНАРДА ДУБА

Д. М. Павлов

Анотація


Робота присвячена реконструкції теорії політичної пропаганди Леонарда Дуба. Ме-тою статті було поставлено розкрити особливості теорії пропаганди Леонарда Дуба, визначити його внесок у вивчення пропагандистської проблематики. У результаті до-слідження автору статті вдалося реконструювати теоретико-концептуальні поло-ження спадщини американського вченого стосовно пропаганди. Було встановлено, що Леонард Дуб створив оригінальну концепцію пропаганди, яка для свого часу було до-сить новаторською. Безсумнівними позитивами цієї концепції є те, що пропаганда за Л. Дубом виступає як ціннісно нейтральне, об’єктивне та загальне явище. Пропаганду він інтерпретує швидше в психологічному, ніж в соціальному вимірі. Головну роль у фун-кціонуванні та управлінні психологічним механізмом пропаганди він відводить настано-вам, які у залежності від ситуації, соціального оточення індивіда, його стереотипів та цінностей, мають збуджуватися пропагандистом. Було встановлено, що Л. Дуб наво-дить та аналізує принципи пропаганди, які фактично є своєрідними інструментами пропаганди, завдяки яким вона досягає своїх цілей. До таких принципів-інструментів американський вчений відносить повторення, спрощення, задоволення, а також приду-шення небажаних настанов через фабрикацію та викривлення повідомлень.

Ключові слова


пропаганда; теорія; вплив; психологічний механізм; принципи; техні-ка; стимули

Повний текст:

PDF

Посилання


Ascher W. Revitalizing political psychology: the legacy of Harold D. Lasswell / William Ascher, Barbara Hirsch-felder-Ascher. Mahwah, N. J. : Lawrence Erlbaum, 2005. – xii, 197 p.

Doob L. W. Goebbel’s Principles of Propaganda / Leonard W. Doob // The Public Opinion Quarterly, Vol. 14, No. 3, (Autumn, 1950), Р. 419–442.

Doob L. W. Propaganda; its psychology and technique / Leonard W. Doob. – New York, H.Holt and company. – 1935. – x, 424 p.

Doob L. W. Public opinion and propaganda. London / Leonard W. Doob. – Cresset Press, 1949. VII, 600 p.

Doob L. W. The Strategies of Psychological Warfare / Leonard W. Doob // The Public Opinion Quarterly, Vol. 13. – No. 4 (Winter, 1949-1950), Р. 635–644.

Jowett G. Propaganda & persuasion / Garth S. Jowett, Victoria O’Donnell. 5th ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2012. – XXX, 432 p.

Sproule J. Michael Propaganda and democracy: the American experience of media and mass persuasion / J. Michael Sproule. – Cambridge, U. K.; New York, NY : Cambridge University Press, 1997. – X, 332 p.