ПОЛІТИЧНA ВІДПОВІДAЛЬНІCТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРAТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

В. М. Ярошенко, С. М. Колесніченко

Анотація


Присвячено проблемі політичної відповідальності українського політикуму в сучасних умовах розвитку суспільства. Сучасний етап життєдіяльності країни супроводжуються появою відповідних моделей розвитку, спрямованих на подолання протиріч суспільства і держави та формування нової парадигми їх взаємодії. Проте не сформованість у нашому суспільстві і вітчизняному політикумі сталих політичних норм і традицій, бездіяльність деяких ключових конституційних принципів, що закладені в основу політичної системи України призводять до затяжних політичних криз та конфліктності в суспільстві. Разом із тим, реальна політична практика повниться фактами безвідповідальності суб’єктів влади за різні аспекти їхньої політичної діяльності, що забезпечує постійність і неперервність процесу відтворення безвідповідальної поведінки у політиці, перетворюючи її тим самим на невід’ємну характеристику політичного буття, що негативно позначається на рівні розвитку демократії в суспільстві та дієздатності держави.
Проаналізовано зв’язок між політичною відповідальністю суб’єктів влади та правовою культурою суспільства. Здійснено спробу з’ясувати, яким чином виявляється полі-тична відповідальність державних органів та посадових осіб за реалізацію владних повноважень, і знайти шляхи дієвості інституту політичної відповідальності в Україні. Надано пропозиції щодо запровадження в законодавство і політичну практику механізму політичної відповідальності влади в державі.


Ключові слова


політична відповідальність; механізм реалізації політичної відпові-дальності; інститут політичної відповідальності; правова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Арістотель. Політика / Арістотель; [пер. з давньогр.]; передм. О. Кислюка. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 239 с..

Балуцька Л. Сутність політичної відповідальності: часова тривимірність та суб’єктно-об’єктні особливості / Л. Балуцька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філос. – 2011. – Вип. № 14. – С. 166–174;

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Феміна, 1996. – 63 с.

Калиновський Ю. Ю. Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства / Ю. Ю. Калиновський, С. Б. Жданенко // Грані. – 2005. – № 6. – С. 101.

Ціннісні пріоритети державного управління в Україні: [конспект лекцій] / В. А. Ребкало, В. М. Козаков, В. А. Шахов та ін.; за заг. ред. О. Ю. Оболенського та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 48 с.

Про статус народного депутата України. [Електронний ресурс] : Закон від 17.11.1992 № 2790-XІІ//Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2790–12.

Снігур І. Особисте голосування народних депутатів як спосіб реалізації парламентом України своїх функцій / І. Снігур // Вибори та демократія : наук.-просвіт. правн. журнал. – 2011. – № 4. – К. : Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 24–29.

Беглиця В. П. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко // Наукові праці. – 2014. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – С. 64-70.

Бесага П. О. Теоретичні аспекти маркетингового супроводження виборчих кампаній та їх соціальна відповідальність / П. О. Бесага // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – 2011. – № 15(112). – С. 65–68.

Лисенко К. Українські політики виконують менше 20 % передвиборчих обіцянок. [Електронний ресурс] / К. Лисенко // Телеканал новин: 24, 28.11.2011. – Режим доступу : http://24tv.uа/hоme/shоwSіngleNews.dо? ukrаyіnskіpоlіtіkі_vіkоnuyut_menshe20peredvіbоrсhіhоbіtsyаnоk&оbjeсtІd=162956.

Халдей І. В. Політична відповідальність влади як складова побудови правової держави / І. В. Халдей // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / кер. авт. кол. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Оде-са : Фенікс, 2009. – Вип. 37. – С. 339–345.

Передвиборна програма Україна вперед «Нова економіка – нова країна». [Електронний ресурс]: затв. рішенням XІV З’їзду ПР 30.07.2012 р. – Режим доступу : http:// ukrаіnа-vpered.соm/uа/ /prоgrаm_vr/іndex.html.