ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: УРОКИ КРАЇН БАЛТІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. В. Лушагіна, А. С. Соловйова

Анотація


В сучасних умовах реформування органів місцевого самоврядування на основі децен-тралізаційних процесів, доречним стане досвід країн Балтії, оскільки дані країни також мають радянський досвід формування системи місцевого самоврядування і досить ак-тивно намагаються перейти на європейські традиції діяльності органів місцевого са-моврядування та територіальних громад. Надання органам місцевого самоврядування широких прав в політичній та економічній сферах створить можливість мобільно в ко-роткі терміни вирішувати питання місцевого значення, але така формула буде діяти за умов зацікавленості самої територіальної громади в розвитку свого регіону, а саме за допомогою контролю відповідних представницьких органів зокрема у сфері видатків і прибутків, щоб уникнути високого рівня корупції на місцях.

Ключові слова


децентралізація; місцеве самоврядування; територіальна громада; адміністративна реформа; адміністративна одиниця; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Мэелтсемеес Сулев. Местное самоуправление в Эстонии / Мэелтсемеес Сулев // Децентрализация: Экспе-рименты и реформы. – Будапешт : ОSІ/LGІ, 2000. – С. 69–132.

Нехайчук Д. В. Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення / Д. В. Нехайчук // Держава та регіони. – 2014. – № 3. – С. 34–39.

Петришин О. Система місцевого самоврядування в Литві: перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні / О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 265–271.

Пігуль Н. Г. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ / Н. Г. Пігуль, О. В. Люта // Глоба-льні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 684–688.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко ; [За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 с.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с.

Сас О. Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Частина 1. [Електронний ресурс] / Олена Сас // Децентралізація влади. – 7 липня 2016. – Режим доступу : http://decentralіzatіon.gov.ua/news/іtem/іd/2760.

Серьогіна Т. В. Адміністративно-територіальна реформа як складова децентралізації влади в Естонській Республіці / Т. В. Серьогіна // Publіc admіnіstratіon aspects. – 2015. – № 4. – С. 36–44.

Стежар Т. Децентралізація: Уроки Естонії для України. [Електронний ресурс] /Т. Стежар // УНІАН. – 31 січня 2015 р. – Режим доступу : http://decentralіzatіon.unіan.ua/1038703-detsentralіzatsіya-urokі-estonіjі-dlya-ukrajіnі.html.

Ткачук А. Ф. Естонія. Робочі записки. Частина 3. [Електронний ресурс] / А. Ф. Ткачук // Інститут грома-дянського суспільства. – 19.09.2014. – Режим доступу : http://www.csі.org.ua/estonіya-robochі-zapysky-chastyna-3/.

Черкас О. Г. Зарубіжний досвід впливу парламенту на становлення та розвиток представницьких органів влади: республіка Естонія. [Електронний ресурс] / О. Г. Черкас // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=554.

Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії. [Еле-ктронний ресурс] // Децентралізація влади. – 29 травня 2015 року. – Режим доступу : http://decentralіzatіon. gov.ua/reform/іtem/іd/129.

Янг Д. Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії. [Електронний ресурс] / Д. Янг. – Режим доступу : http://decentralіzatіon.gov.ua/pіcs/attachments/Mіsceve-samovryaduvannya-v-krayіnah-Skandііnavіyі-ta-Baltіyі.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.